Nakladatelství guidemedia etc

nakladatelství guidemedia etc

Zraky německého národa jsou za vedení Adolfa Hitlera upřeny do budoucnosti, nikoli do minulosti. Avšak boj nám vnucený, který nyní bojujeme o budoucí osud Německa, činí naléhavě nutným, abychom v každé chvíli zůstávali pamětlivi toho, jak k tomuto boji došlo a kde třeba hledat jeho poslední příčiny. Každému, kdo chce vidět, je to sice již dlouho zcela jasné a bylo to již dost často vysvětleno ze směrodatné německé strany, především pak v řečech našeho Vůdce. Poněvadž se však prolhaná propaganda našich nepřátel vytrvale snaží stále znovu zastírat pravý stav věcí a usiluje zmást světovou veřejnost, jak pokud jde o příčiny války, tak o cílech, které sami sledují, je důležité, aby autentickými úředními dokumenty byl ještě jednou podán nezvratný důkaz, že to byla výlučně a jedině Anglie, která zavinila válku a která válku chtěla, aby Německo zničila.

Poté, co zahraniční úřad bezprostředně po vypuknutí války uveřejnil v Bílé knize dokumenty, informující o poslední fázi německo-polské krize, předkládá nyní obsáhlou sbírku dokumentů, jež se neomezují na dobu předcházející bezprostředně vypuknutí války, nýbrž zahrnují nejpodstatnější politické události, z nichž se vyvinul nejprve konflikt s Polskem a poté konflikt s Anglií a Francií.

Sto dokumentů, jež jsou zde otištěny, mluví řečí tak jasnou, že nepotřebují komentáře. Ve své diplomatické střízlivosti podávají bezprostřední a nelíčený obraz politického vývoje posledních let, jenž vždy znovu burcuje a otřásá i toho, kdo tento vývoj prožil z největší blízkosti. Ukazují soustavný vyhlazovací boj, který vedli Poláci od světové války proti polským Němcům a Gdaňsku; ukazují velkorysé a nekonečně trpělivé státnické snahy Vůdcovy, aby se německo-polské styky dostaly na trvalou základnu odpovídající zájmům obou stran; ukazují naproti tomu krátkozraké neporozumění polských držitelů moci, kteří mařili možnost, vždy znovu jim nabízenou z Německa, aby se dospělo ke konečnému vyrovnání. Především však vidíme, jak se bezprostředně po mnichovské konferenci stále jasněji projevuje válečná vůle Anglie a jak pak britská vláda užívá zaslepení polské vlády, které sama přivodila, k tomu, aby rozpoutala dlouho projektovanou válku s Německem. K odhalení pokryteckého a zločinného chování anglické politiky v jeho celém rozsahu by sice bylo zapotřebí vylíčit celou poválečnou dobu, v níž se Anglie stavěla v cestu každému pokusu Německa vymanit se z pout versailleského diktátu, a znovu a znovu mařila jakoukoli možnost uskutečnit revizi tohoto diktátu cestou vyjednávání. Stačí však přihlédnout podle dokumentů, shromážděných v této Bílé knize, ke krátkému období od podzimu roku 1938, abychom poznali, že Anglie byla předem rozhodnuta zkřížit násilím cestu Vůdce, jehož geniálnímu státnickému umění se zdařilo odstranit nejhorší versailleské zločiny bez jakéhokoli krveprolití a bez jakéhokoli zasažení anglických zájmů a jenž by byl stejným způsobem dosáhl též pokojného řešení německo-polské otázky, kdyby Anglie nebyla zneužila Polska jako nástroje své válečné vůle a nebyla touto zločinnou politikou uvrhla Evropu do války.

Tento provždy existující historický fakt byl znovu potvrzen tím, že Anglie na poslední velkorysý návrh míru, který učinil Vůdce ještě jednou ve své řeči v říšském sněmu dne 6. října, odpověděla nestydatou a urážlivou provokací Německa. V neochvějném vědomí svého práva a v nezvratném přesvědčení o svém konečném vítězství přijal německý národ tuto výzvu a neodloží nyní zbraně z rukou dříve, dokud nedosáhne svého cíle. Tímto cílem je: Vojenské zničení protivníků a zajištění životního prostoru, jenž náleží německému národu, proti každému ohrožení.

Berlín, 3. prosince 1939.

von Ribbentrop
říšský ministr zahraničí

Kniha vyjde v červnu 2013